Xướng họa thơ Đường


CẢM ĐỀ
                  
   Một mình thong thả giữa rừng hoang
   Xóm vắng lần theo lướt gió ngàn
   Mặc kệ đá gườm giơ lởm chởm
   Sá gì bụi xoáy giữa đời hoang!
    Lưng đeo một nải làm thi phú
    Đầu cúi trụ Tâm vững bước an
    Dẫu gặp đế vương ta vẫn vậy
    Vui chơi mệt nghỉ chẳng lo toan./.
                                                                       Linh Thoại Cảm Đề! 
 
Một đời đi tìm đám trâu hoang!!! ( Cười )
Ngỏ vắng quanh co vượt dặm ngàn!
Đá núi gập gềnh bao hiểm trở!!!
Sông sâu thú dữ phá tan hoang!!!
Hai tay ôm trọn bầu tinh tú!!!
Chân tréo gom về Nhật - Nguyệt : An...!!!
Góc bể chân trời vui dạo bước
Trâu giờ đâu mất - Chẳng lo toan!!!
Minh Pháp
 

Một lòng tin tưởng buổi Trời quang

Dẫu gió mưa sa giữa đại ngàn.

Áo vải không màng cơn giá rét

Tâm thành chẳng ngại giữa đồi hoang.

Đeo mang bởi ít nên thân nhẹ

Vướng bận không nhiều vững bước an.

Đã chọn sá gì ghềnh dốc đá

Đường về thanh thản chẳng lo toan

Thiện Minh