Ở KHÔNG 

Bài xướng

        LÀM MỐI

Em ơi có lạnh lắm hay không ?

Kén mãi mà chưa kiếm được chồng

Bao bạn đã yên bề chí thú

Riêng mình cứ diễn cảnh lông bông

Chăn dày gối lẻ đêm càng lạnh

Chiếu mỏng hai hơi sáng vẫn nồng

Anh sẽ giúp em tìm nửa ấy...

Hay là... góp gạo nấu cơm chung ?

Bác Hồ Văn Thiện

HỌA :


Ở KHÔNG

      Mấy chục Xuân rồi vẫn ở không

      Có thua bao chị đã theo chồng  ?

      Thân đơn hạ đến không hầu quạt

      Gối chiếc đêm về rộng chiếu bông.

      Cũng muốn đò ngang qua một chuyến

      Ngặt vì bến lở ngại mưa nồng.

      Má hồng còn đợi trang quân tử.

      Nếu phải ... em mời góp gạo chung.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11312','9nue6mu2aj8aeuro9j06e92b12','0','Guest','0','54.198.142.121','2018-09-26 13:33:04','/a276166/o-khong.html')